Czytaj dalej

Czytaj dalej

Jak stworzyć strategię digital marketing?

By Silver Bear Media

30 marca, 2023
  Digital marketing jest jednym z najskuteczniejszych sposobów na dotarcie do klientów i zwiększenie zasięgu swojego biznesu. Według raportu “Cyfrowa Polska 2025″ aż 45% polskich firm zamierza wykorzystać nowoczesne technologie w marketingu, sprzedaży i obsłudze klienta. Tymczasem badanie przeprowadzone przez Smart Insights pokazało, że 49% przedsiębiorstw nie posiada udokumentowanej strategii marketingowej online. W tym artykule podpowiadamy jak stworzyć strategię digital marketing w swojej firmie przy zastosowaniu modelu SOSTAC.

Tworzenie strategii marketingowej przy użyciu SOSTAC

  Model SOSTAC jest strategią marketingową opartą na prostym schemacie, który ułatwia przekazywanie założeń i wspiera procesy decyzyjne i planowanie. Model ten został opracowany przez Petera R. Smitha w 1990 roku i został opisany bardziej szczegółowo w jego kolejnych publikacjach. Warto przyjrzeć się modelowi SOSTAC w kontekście marketingu internetowego. Model SOSTAC jest pomocny przy opracowaniu planu działań digital marketingowych. Proces budowania strategii marketingowej składa się z etapów takich jak: 

  • Situational analysis – analiza sytuacji
  • Objectives – cele
  • Strategy – strategia
  • Tactics – taktyka
  • Actions – działania
  • Control – kontrola

  Każdy z tych elementów ma swoje znaczenie i wpływa na sukces strategii marketingu internetowego. 

Situational analysis (analiza sytuacji) 

 Analiza sytuacji jest kluczowym etapem w procesie planowania strategii digital marketingowej, ponieważ pozwala na uzyskanie wiedzy o rynku, konkurencji oraz pozycji na rynku. Na podstawie przeprowadzonej analizy możliwe jest określenie mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa oraz szans i zagrożeń związanych z otoczeniem biznesowym.

 Analiza rynku pozwala także na poznanie trendów i preferencji konsumentów, co umożliwia lepsze dopasowanie naszej oferty do ich potrzeb. Analiza sytuacji jest niezbędna do określenia celów biznesowych i strategicznych firmy. Na jej podstawie można określić cele oraz narzędzia i kanały digital marketingu. 

Objectives (cele)

 Cele marketingowe są ustanawiane na początku procesu planowania, a ich jakość i dokładność wpływa na skuteczność całej strategii. Dlatego też powinny być jasne, mierzalne, osiągalne, realistyczne i czasowo określone. Kolejnym ważnym aspektem jest regularne monitorowanie i dostosowywanie celów, aby zapewnić ich zgodność z bieżącymi potrzebami rynkowymi oraz wzmocnienie konkurencyjności firmy.

Strategy (strategia)

 Strategia to definiowanie działań marketingowych i narzędzi, które zostaną wykorzystane w celu osiągnięcia wyznaczonych celów. Planowanie strategii wymaga dokładnej analizy rynku i konkurencji, a także określenia grupy docelowej i jej potrzeb. Należy również określić priorytety i budżet kampanii, tak aby wykorzystać zasoby w sposób efektywny. Skuteczna strategia digital marketingowa powinna być elastyczna i dostosowywana do zmieniających się warunków na rynku. 

Tactics (taktyka)

 Na tym etapie należy określić konkretne działania, jakie zostaną podjęte w celu realizacji wyznaczonych celów. Działania te powinny być dopasowane do grupy docelowej, specyfiki rynku oraz uwzględniać konkurencję. Ważnym elementem taktyki jest podział działań na konkretne kroki. Dzięki temu łatwiej jest kontrolować ich realizację i postępy. 

 Planując taktykę, należy określić cele dla każdego z kroków i określić narzędzia, jakie zostaną wykorzystane. Każde z działań powinno mieć przypisaną osobę, która będzie zajmował się jego realizacją. Ważne jest również określenie terminów wykonania poszczególnych działań marketingu cyfrowego, aby całość kampanii była realizowana w terminie.

Actions (działania)

 Etap działań oznacza realizację zaplanowanych wcześniej strategii i taktyk. W celu realizacji skutecznej strategii marketingowej wprowadzamy w życie konkretne działania jak publikacja postów na social media, prowadzenie kampanii reklamowych czy tworzenie treści na stronie internetowej. Ważne jest, aby monitorować realizację działań oraz ich wyniki. Dzięki temu możemy szybko reagować na niepożądane zjawiska jak spadek ruchu na stronie czy niski współczynnik klikalności reklam. Analiza wyników pozwala również na wprowadzenie korekt w ramach działań content marketingowych, aby zwiększyć skuteczność i interakcje z potencjalnymi klientami.

Control (kontrola)

 Na etapie kontroli przeprowadzamy szczegółową analizę wyników i efektywności działań podjętych w ramach strategii digital marketingowej. Analizie poddawane są także zastosowane kanały digital marketingu. Skuteczność kanałów komunikacji można zmierzyć dzięki zastosowaniu narzędzi analitycznych i monitorowaniu wskaźników, takich jak konwersje, współczynnik klikalności, koszt akwizycji klienta czy ilość ruchu na stronie. Na podstawie analizy wyników oceniamy, czy użyte rodzaje strategii marketingowych przyniosły oczekiwane efekty i osiągnęły cele biznesowe. W przypadku, gdy cele nie zostały osiągnięte, dokonujemy korekt i wprowadzamy zmiany w strategii marketingowej firmy, strategii komunikacji i taktyce.

 Kontrola pozwala na ciągłe doskonalenie działań i ich dostosowywanie do zmieniających się potrzeb rynku i grupy docelowej. Dzięki temu możliwe jest zwiększenie efektywności działań i osiągnięcie wyższego poziomu zwrotu z inwestycji w digital marketing. Proces kontrolny jest nieodłącznym elementem kampanii digital marketingowej i powinien być przeprowadzany na bieżąco, aby umożliwić szybkie reagowanie i maksymalizację efektywności działań.

Jak stworzyć strategię digital marketing?

 Stworzenie strategii marketingowej firmy nie jest łatwe, ale dzięki zastosowaniu modelu SOSTAC można zwiększyć swoje szanse. Skuteczna strategia marketingowa uwzględnia zastosowanie narzędzi do planowania. Dzięki tym narzędziom, można uniknąć popełniania błędów, osiągnąć wyznaczone cele i zwiększyć swoją obecność na rynku. Model SOSTAC jest bardzo elastyczny i może być dostosowany do różnych branż i potrzeb. Warto jednak pamiętać, że skuteczny plan marketingu cyfrowego powininen uwzględniać każdy z etapów. Wszystkie etapy tworzenia strategii są równie ważne i nie należy pomijać żadnego z nich podczas tworzenia planu marketingowego.

 

Polecane dla Ciebie

 

Pozyskaj nowych klientów, zwiększ sprzedaż i popraw widoczność swojej firmy w Internecie.

Share This